Smoke Solutions onderdeel van Habitat Solutions

Uw rookruimte professioneel inrichten

Rookruimte / Rookwet, rookbeleid en advies / Rookbeleid opstellen tips


Rookbeleid opstellen

Het roken op het werk is geregeld in de wet. Daar staat dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers rookvrij kunnen werken. Als werkgever bent u niet verplicht om rookruimtes te maken, maar uit kostenoogpunt is dit wellicht wel beter dan uw medewerkers buiten laten roken. Om duidelijkheid te scheppen wat u als bedrijf wel en niet toestaat is het belangrijk een rookbeleid op te stellen. Maar hoe pakt u dat aan? Welke huisregels hanteert u in uw rookbeleid?


Elementen rookbeleid

Het is belangrijk heldere afspraken te maken over roken op het werk. Antwoorden op onderstaande vragen bieden u aandachtspunten om op te nemen in uw rookbeleid. 

Heeft u wel of geen rookruimten?

U bent niet verplicht rookruimtes binnen uw bedrijf te maken, maar als u dat wel doet zijn hier wel regels aan verbonden. Let op dat uw rookbeleid voldoet aan de bepalingen in de rookwet.


Mag er op het bedrijfsterrein gerookt worden? En zo ja, waar?

Laat u medewerkers binnen of buiten roken? En als u toe staat dat ze buiten roken, waar mag dat dan? Door in uw rookbeleid duidelijk aan te geven waar wel gerookt mag worden voorkomt u overlast van rokers bij uw entree. 


Hoe vaak en hoe lang mogen rokers gaan roken?

Hoeveel rookpauzes per dag staat u toe? Worden rookpauzes (deels) onder werktijd genomen of vallen deze onder de pauzes?


Wie ziet erop toe dat de werknemers zich aan het rookbeleid houden?  

Wie is verantwoordelijk binnen uw bedrijf voor de naleving van het rookbeleid? Is dit een taak van het management of valt dat onder verantwoordelijkheid van een ander binnen uw bedrijf?


Staan er in het rookbeleid sancties op overtreding van de huisregels?

Als rokers uw regels overtreden wat zijn dan de consequenties? Ontvangen zij eerst een waarschuwing of gelden er bij overtreding direct sancties? Dit is een zeer belangrijk onderdeel in uw rookbeleid en cruciaal voor de naleving van uw rookbeleid.Al deze onderwerpen - en meer - kunt u opnemen in uw rookbeleid en er heldere afspraken over maken. Alle werknemers, ook de rokers, hebben hier baat bij. Wijzigingen in uw rookbeleid behoeven de instemming van de ondernemingsraad.